2. Kyu

tachi waza
 
 
suwari waza
 
katame waza
 
 
yokomen uchi
ikkyo
koza dori
ikkyo
 
kata dori
nikyo
yokomen uchi
nikyo
 
shomen uchi
sankyo
kata dori
sankyo
 
shomen uchi
yonkyo
katate dori
yonkyo
 
 
 
shomen uchi yonkyo   hanmi handachi waza  
katate dori shiho nage   katate dori shiho nage
      shomen uchi irimi nage
nage waza
 
 
 
 
ryokata dori
kokyo ho
 
buki waza
 
shomen tsuki
shiho nage
 
kumi tachi
1 + 2 
kata dori men uchi
shiho nage
 
kumi jo
1 + 2
katate dori
kote gaeshi
 
13 jo kata
 
ryote dori
koshi nage
 
 
 
katate dori
kaiten nage uchi
 
 

 
katate dori kaiten nage soto    
       
ushiro waza      
ushiro ryote dori nikyo    
ushiro ryote dori irimi nage    
ushiro ryote dori kote gaeshi