3. Kyu

tachi waza    
ushiro waza
 
katame waza
 
 
ushiro ryote dori
ikkyo
yokomen uchi
ikkyo
 
ushiro ryote dori
shiho nage
kata dori
nikyo
 
 
 
katate dori
sankyo
 
suwari waza
 
shomen uchi
sankyo
 
morote dori
kokyo ho
 
 
 
kata dori
ikkyo
nage waza
 
 
shomen uchi 
nikyo 
shomen uchi
shiho nage
 
 
 
morote dori shiho nage   buki waza  
chudan tsuki
irimi nage
 
happo giri
 
yokomen uchi
irimi nage
 
go no ken awase
 
chudan tsuki
kote gaeshi
 
shichi no ken awase
 
shomen uchi
kote gaeshi
 
jo suburi
1 – 20
katate dori
koshi nage
 
31 jo kata