4. Kyu

tachi waza     suwari waza  
katame waza
 
 
ryokata dori
kokyo ho
kata dori
ikkyo
 
shomen uchi
ikkyo
katate dori
nikyo
 
 
 
shomen uchi
nikyo
 
buki waza
 
 
 
 
ken suburi
1 – 7
nage waza
 
 
migi no ken awase
 
katate dori
kokyo ho
 
hidari no ken awase
 
ryote dori
kokyo ho
 
jo suburi
1 – 10
ryote dori
shiho nage
 
roku no jo
 
yokomen uchi
shiho nage
 
 

 
katate dori
irimi nage
 
 
ryote dori
irimi nage