1. Kyu

tachi waza ushiro waza
katame waza
ushiro ryote dori
sankyo
muna dori
ikkyo
ushiro ryote dori
irimi nage henka
koza dori
nikyo
ushiro ryote dori
koshi nage
ryote dori
nikyo
ushiro ryote dori
juji nage
yokomen uchi
sankyo
muna dori
sankyo
suwari waza
yokomen uchi
yonkyo
yokomen uchi
ikkyo bis gokyo
yokomen uchi
gokyo
kata dori
ikkyo bis yonkyo
nage waza
hanmi handachi waza
muna dori
shiho nage
katate dori
kaiten nage uchi
yokomen uchi
irimi nage
katate dori
kaiten nage soto
kata dori men uchi
irimi nage
shomen uchi
kote gaeshi
yokomen uchi
kote gaeshi
shomen uchi
koshi nage
buki waza
yokomen uchi
koshi nage
kumi tachi
1-5
chudan tsuki
kaiten nage soto
kumi jo
1-5
ryote dori
tenchi nage
 
kata dori men uchi
ude kime nage
muna dori (men uchi)
juji nage