5. Kyu

tachi waza
 
 
buki waza
 
 
hanmi
 
ken suburi
1 – 5
 
tai sabaki
 
jo suburi
1 – 5
 
ukemi
 
 
 
Katate dori
tai no henko
 
 
 
Morote dori
kokyo ho
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katame waza
 
 
 
katate dori
ikkyo
 
 
shomen uchi
ikkyo
 
 
 
 
nage waza
 
 
katate dori
shio nage
 
shomen uchi
iriminage